Festival Schloss Holligen 2019 – “Rauchzeichen”

Festival Schloss Holligen 2017 – “Die beiden Blinden”

Innenaufnahmen Turm Schloss Holligen