Festival Schloss Holligen 2019 – «Rauchzeichen»

Festival Schloss Holligen 2017 – «Die beiden Blinden»

Innenaufnahmen Turm Schloss Holligen